Bublar share

At Bublar, we have the ambition to keep you updated about our company’s performance and other aspects that could contribute to your assessment of Bublar as an investment.

The text in this section is in Swedish. If you are missing anything in our communication or have any further inquiries, please contact investorrelations@bublar.com or +46 8-559 251 20.

AKTIEN

Bublar Group AB (publ) har gett ut aktier i en serie. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market från och med den 11 november 2019.

Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Bolagets aktie är denominerad i SEK och har utgivits enligt svensk rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner om inget annat är beslutat. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt.

Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear.


Handel i aktien

Bolagets aktier finns listade på Nasdaq First North Growth Market från och med den 11 november 2019.

Handelsinformation

Aktien:
ISIN–kod: SE0010270793
Kortnamn: BUBL MTF

LEI-kod: 5493007JJTJFKGX2N830

Performance

Order book

Trades

Bublar share capital

Bublar Group har en serie aktier. Aktiekapitalet i Bublar Group AB (publ) uppgår till 1 570 516 SEK fördelat på 54 913 141 aktier per den 26 oktober 2019.

Den 11 april 2019 beslutade årsstämman om att införa ett riktat incitamentsprogram innefattande en riktad emission av teckningsoptioner till anställda och ledande befattningshavare inom Bublar koncernen. Stämman beslutade om en emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner inom ramen för programmet.

ÅrHändelseKURS/ST KRFÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL, KRACKUMULERAT AKTIEKAPITAL, KRFÖRÄNDRING
AV ANTALET AKTIER
ACKUMULERAT
ANTAL AKTIER
KVOTVÄRDE
(KR)
2015Bolagets bildande1,0050 00050 000500500100,00
2015Split 2000:1 050 000999 5001 000 0000,05
2015Nyemission2,5010 00060 000200 0001 200 0000,05
2016Split 10:1 060 00010 800 00012 000 0000,0050
2016Nyemission4,208 10168 1011 620 21413 620 2140,0050
2017Nyemission3,6719 41487 5153 882 83317 503 0470,0050
2017Fondemission 412 485500 000017 503 0470,0286
2017Nyemission3,67221 741721 7417 762 39825 265 4450,0286
2018Nyemission3,00191 394913 1356 700 00031 965 4450,0286
2018Apportemission6,58186 2001 099 3366 518 19338 483 6380,0286
2018Nyemission6,3844 7751 144 1101 567 39840 051 0360,0286
2018Inlösen
teckningsoptioner
6,4027 7141 171 824970 16241 021 1980,0286
2019Apportemission4,3887 5391 259 3643 064 42444 085 6220,0286
2019Nyemission3,2587 9041 347 2683 077 23247 162 8540,0286
2019Nyemission5,22221 6581 570 5167 750 28754 913 1410,0286

Largest shareholders

31/10/2019

AktieägareAntal aktier%
Handelsbanken Fonder3 930 7697,16%
Need Invest AB3 220 6485,86%
Magnus Granqvist via MAGRAQ Invest AB2 516 3104,58%
Kenneth Häggmark via Kvantskum AB2 516 3104,58%
Patrik Hansson via Varde Holding AB2 500 0004,55%
Åhlén-stiftelsen2 213 8234,03%
Försäkringsbolaget Avanza Pension1 852 2193,37%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 231 3162,24%
Alexander Hamilton via Hypotax Holding AB964 3201,76%
Susanne Lyberg via Deepio AB922 4901,68%
Övriga ca 3 300 ägare33 044 93660,18%
Totalt antal aktier54 913 141100,00%

Issuance of shares

Riktad emission utan företrädesrätt den 26 oktober 2019

I enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 11 april 2019 har styrelsen i Bublar Group AB (publ), idag fattat beslut om en kontant nyemission av 7 750 287 aktier. Teckningskursen har fastställts till 5,22 kronor per aktie.

NYEMISSION I KORTHET 
VillkorNyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare
Antal erbjudna aktier7 750 287
Teckningskurs5,22 kr
Emissionsbelopp40 000 000

Riktad emission utan företrädesrätt den 11 juli 2019

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämma den 11 april 2019 har Bublars styrelse 11 juli beslutat om en riktad kontant nyemission om 3 077 232 aktier till en grupp kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 3,25 kronor per aktie.

NYEMISSION I KORTHET 
VillkorNyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare
Antal erbjudna aktier3 077 232
Teckningskurs3,25 kr
Emissionsbelopp10 000 000

Apportemission av Sayduck den 3 juli 2019

Styrelsen i Bublar Group AB (publ) beslutade 3 juli 2019 att förvärva 100 % av aktierna i Sayduck med verksamhet i Helsingfors och Vilnius. Bublar erlägger betalning med 3 064 424 nyemitterade aktier (apportemission) vilket innebär en utspädning om ca 7%. Därtill har avtalats en prestationsbaserad möjlig tilläggsköpeskilling (att erläggas i nyemitterade aktier) vilken för befintliga ägare kan leda till ytterligare utspädning om maximalt 6,5%, motsvarande 3 064 424 aktier. Sayducks aktieägare ingår lock-up-avtal på 1 år för aktierna som de nu erhåller i köpeskilling. Apportemissionen görs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019.

APPORTEMISSION I KORTHET 
VillkorApport av Sayduck
Antal erbjudna aktier3 064 424
Teckningskurs4,385 kr
Emissionsbelopp13 437 500

Emission baserat på förfall av teckningsoptioner 2017/18 den 28 december 2018.

Investerare i Bublar Group AB (publ) (”Bublar” eller ”Bolaget”) i samband med emissionerna inför listning på NGM Nordic MTF 2017 erhöll teckningsoptioner med en teckningstid som löpte under december 2018. Ägare av teckningsoptioner motsvarande rätt att teckna 970 162 aktier beslöt att nyttja och teckna aktier. Genom teckningen tillfördes bolaget ca 6,2 Mkr före emissionskostnader.

Emission i korthet 
VillkorInnehav av teckningsoption 2017/18, 3 optioner/1 aktie
Antal tecknade aktier970 162
Teckningskurs per aktie6,40 kr
Emissionsbelopp6 209 037 kr

Styrelsen i Bublar Group AB (publ) beslutade 16 oktober 2018 att förvärva 100 % av aktierna i det svenska AR/VR-bolaget Vobling AB. Bublar erlägger betalning med 6 518 193 nyemitterade aktier (apportemission) samt 6,9 mkr kontant. Kontantdelen finansieras genom en riktad kontant nyemission om 1 567 398 aktier till teckningskurs 6,38 till en grupp kvalificerade investerare. Årsstämman den 24 maj 2018 beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, och/eller emission av konvertibler, och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Det finns efter apportemissionen om 6 518 193 aktier och den riktade kontantemissionen om 1 567 398 aktier totalt 40 051 036 aktier i Bublar Group AB (publ).

Apportemission i korthet 
VillkorApport av Vobling AB
Antal erbjudna aktier6 518 193
Teckningskurs6,58 kr
Emissionsbelopp42 889 710

Nyemission i korthet 
VillkorNyemission utan föresträdesrätt för befintliga ägare
Antal erbjudna aktier1 567 398
Teckningskurs6,38 kr
Emissionsbelopp9 999 999

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämma den 24 maj 2018 har Bublars styrelse 20 augusti beslutat om en riktad kontant nyemission om 6 700 000 aktier till en grupp kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 3,00 kronor per aktie.

Nyemission i korthet 
VillkorNyemission sker utan föresträdesrätt för befintliga ägare
Antal erbjudna aktier6 700 000
Teckningskurs3,00 kr
Emissionsbelopp20 700 000

Resultat i samband med börsintroduktion 6 november 2017.

Bublar Group AB (publ) (”Bublar” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 september 2017 att styrelsen beslutat att ansöka om en listning på NGM Nordic MTF och i samband med listningen genomföra ett erbjudande till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna units i Bolaget om cirka 23,5 Mkr (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades varför även övertilldelning enligt emissionsutrymme till professionella investerare kom att utnyttjas. Genom Erbjudandet tillfördes Bolaget därmed 28,5 Mkr före emissionskostnader.

Nyemission i korthet 
VillkorNyemission sker utan förträdesrätt för befintliga aktieägare
Antal erbjuda units6 400 000 units bestående av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption
Teckningskurs3,67 kr
Teckningstid7 september 2017 till och med  26 september 2017
Emissionsbelopp23,5 Mkr
Antal befintliga aktier17 503 047
Minsta teckningspost1 400 units
HandelBolaget har ansökt om listning på NGM Nordic MTF, en alternativ marknadsplats
Övertilldelning1 362 398 units bestående 1 aktie och 1 vederlagsfri option
Emissionsbelopp
övertilldelning
5 Mkr

Certified adviser

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
+46 8-503 000 50
www.gwkapital.se

Hi! We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. For more on how we use cookies and your cookie choices, go here!