Board of Directors and Auditors

Staffan Eklöw
/Styrelseordförande sedan 2017

Född 1957. Staffan har närmare 30 års erfarenhet som affärsjurist från
advokatbyrå och bolag. Under perioden 1994–2000 var han chefsjurist på TV4
AB. Staffan har erfarenhet av styrelsearbete och var under många år Managing
Partner på advokatbyrå Lindahl. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Adventure Box technology AB
(publ), Onside TV-Produktion AB, MedlingsCentrum Sverige AB, Lennart Nilsson Photography AB,
och Stockholms Travsällskap. Jur kand samt Civilekonom från Stockholms
Universitet.

Innehav i Bublar: 100 000 aktier

Magnus Granqvist
/Ordinarie ledamot sedan 2015

Född 1968. Medgrundare av Bublar. CEO för Bublar Group från 2015 till maj 2019.
Magnus har 20 års erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling från media-,
internet- och underhållningsindustrin. Tidigare positioner har bland annat varit
försäljningschef för Sandrew/Warner Brothers biolanseringar i Sverige samt VD
för filmbolaget Noble Entertainment. Magnus har en bakgrund inom MTG med
live-spel i TV, Cell Network där han var VD och grundare för dotterbolagen Cell
Interactive TV och Nordens första interaktiva TV-kanal, eTV. Civilekonom från
Stockholms Universitet.

Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom MAGRAQ Invest AB.

Patrik Hansson
/Ordinarie ledamot sedan 2019

Född 1971. Patrik är affärsutvecklare på Vobling AB. Patrik var huvudägare och
grundade Vobling AB som nu ingår i Bublar Group. Utöver sitt engagemang i
Bublar Group har Patrik investerat och engagerat sig i ett antal mindre bolag.
Patrik har tidigare arbetat inom hälso/sjukvårds- och IT branscherna, både inom
offentlig och privat verksamhet och har de senaste 25 åren haft en rad olika VD
och chefspositioner. Kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

Innehav i Bublar: 2 500 000 aktier genom Varde Holding AB.

Kenneth Häggmark
/Ordinarie ledamot sedan 2015

Född 1978. Medgrundare av Bublar. Har tidigare bland annat utvecklat
realtidssimulatorer för försvarsindustrin och interaktiv mjukvara för ABBA
museet samt drivit verksamheter inom Virtual Reality (VR), Augemented Reality
(AR) och Natural User Interfaces (NUI). Civilingenjör från Linköpings Tekniska
Högskola.

Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom Kvantskum AB.

Per Anders Wärn
/Ordinarie ledamot sedan 2019

Född 1961. Per Anders har under 10 år varit verksam i ledningen för Gartner,
Connecticut, USA, världens ledande företag inom Research Advisory, och
ansvarade för Gartners globala konsultverksamhet. Per Anders är Senior Advisor
i STOAF (Stockholms Affärsänglar). Executive MBA från Handelshögskolan
Stockholm.

Innehav i Bublar: 545 850 aktier.

Revisor
Carl Niring
Grant Thornton
Sveavägen 20, Box 7623
103 94 Stockholm 

Management

Maria A. Grimaldi
/Chief Executive Officer

Född 1968. Chief Executive Officer från och med den 13 maj 2019 i Bublar Group.
Maria har bred erfarenhet från ledande positioner inom spelindustrin, från
konsultroller och investeringar i tillväxtbolag. Tidigare chef för ANGI- the
Association for the Nordic Game Industry. Maria är för närvarande
styrelseordföranden för spelstudion Fall Damage, styrelseledamot i e-sports
plattformen Esportal AB och M.O.B.A Network och sitter i juryn för världens
största entreprenörstävling, EY – Entreprenör of the Year. Diplomerad
marknadsekonom och varumärkesstrateg från Berghs School of
Communication.

Innehav i Bublar: 30 769 aktier och 450 000 teckningsoptioner

Anders Ribbing
/Managing Director Vobling

Född 1978. Anställd i bolaget sedan 2018. Bred erfarenhet inom XR teknologier (AR/VR/MR/3D), TV, digital och sociala medier, affärsutveckling, spel, digital transformation och att skapa nya
affärskoncept. Flera års erfarenhet från TV4. Grundare av VR-studion Rayvr, som
köptes av Vobling 2018.

Innehav i Bublar: 806 289 aktier (Ribbing Invest AB) och 150 000
teckningsoptioner

Wictor Hattenbach
/Game Studio Director

Född 1984. Anställd i bolaget sedan 2017. Gedigen bakgrund i att använda nya
teknologier och ett visionärt ledarskap för att producera banbrytande spel för
konsol, online, F2P, MMO och mobila plattformar. Har erfarenhet av att leda
globala utvecklingsteam för spelutvecklingens hela livscykel. Har tidigare
arbetet med speldesign för studios som Ubisoft, Bigpoint, Crowdpark, Win,
Beatguide, and Magix. Specialiserad I speldesign, UX design och kreativ
projektledning.

Innehav i Bublar: 0 aktier och 90 000 teckningsoptioner

Magnus Granqvist
/Director

Född 1968. Medgrundare av Bublar. CEO för Bublar Group från 2015 till maj 2019.
Magnus har 20 års erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling från media-,
internet- och underhållningsindustrin. Tidigare positioner har bland annat varit
försäljningschef för Sandrew/Warner Brothers biolanseringar i Sverige samt VD
för filmbolaget Noble Entertainment. Magnus har en bakgrund inom MTG med
live-spel i TV, Cell Network där han var VD och grundare för dotterbolagen Cell
Interactive TV och Nordens första interaktiva TV-kanal, eTV. Civilekonom från
Stockholms Universitet.

Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom MAGRAQ Invest AB.

Kenneth Häggmark
/Chief Technology Officer

Född 1978. Anställd i bolaget sedan 2015. Medgrundare av Bublar. Har tidigare bland annat utvecklat
realtidssimulatorer för försvarsindustrin och interaktiv mjukvara för ABBA
museet samt drivit verksamheter inom Virtual Reality (VR), Augemented Reality
(AR) och Natural User Interfaces (NUI). Civilingenjör från Linköpings Tekniska
Högskola.

Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom Kvantskum AB.

Alexander Hamilton
/Managing Director, Vobling Asia, Manila

Född 1991. Anställd i bolaget sedan 2018. Alexander Hamilton är utvecklare, designer och entreprenör. Han har sedan 2015 drivit upp Vobling till Skandinaviens ledande byrå inom
Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR). Från Voblings kontor i Manila
leder han tillväxten av Vobling i Asien.

Innehav i Bublar: 964 320 aktier genom Hypotax Holding AB

Niklas Slotte
/Managing Director, Sayduck, Helsingfors

Född 1979. Anställd i bolaget sedan 2019. Medgrundare av Sayduck som ingår I Bublar Group. Niklas har över 15 års tidigare erfarenhet som medgrundare, VD och affärsutvecklare i Steam
Communications Oy och WhyPrint Oy. MBA från Hankens Handelshögskola I
Helsingfors.

Innehav i Bublar: 714 085 aktier

Axel Ljung
/Mjukvaruutvecklare

Född 1980. Anställd i bolaget sedan 2016. Medgrundare av bolaget. Axel har erfarenhet inom spelutveckling, spelmotorer och 3D grafik. Axel var tidigare Chief Technology Officer på
visualiseringsbolaget Sightline Vision AB. Teknologie kandidatexamen och
högskoleingenjörsexamen i datateknik med inriktning spelutveckling från
Högskolan i Kalmar.

Innehav i Bublar: 765 600 aktier

Per Storløkken
/Senior Producer

Född 1975. Anställd i bolaget sedan 2016. Per har mer än 15 års erfarenhet inom
spelindustrin och har medverkat till lanseringar med titlar som Battlefield 1 och
Mirror’s Edge. Per har tidigare arbetat som senior spelproducent på DICE
(Electronic Arts) och på Funcom. Civilingenjör från Gjøvik University College.

Innehav i Bublar: 15 000 aktier

Anders Lindell
/Chief Financial Officer

Född 1962. Anställd i bolaget sedan 2017. Erfarenhet från finans- och
ekonomirelaterade positioner i mindre bolag. Erfarenhet från finansmarknaden
genom tidigare positioner i UBS (Frankfurt och London), Handelsbanken
(Stockholm), Strenuus Capital (London). Civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm och MBA studier vid UMASS Amherst, Massachusetts.

Innehav i Bublar: 214 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner genom Strenuus
International AB.

Articles of Associations

Bolagsordning för
Bublar Group AB (publ)
(559019-7462)
antagen 2018-05-24

§ 1. Firma
Bolagets firma är Bublar Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultation och utveckling av mjukvaror, utgivning av dataspel samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9. Bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Persons in leading positions

Personer i ledande ställning (pdmr)

Nomination committee

Valberedning inför årsstämma 2020:

Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder), ordförande valberedning
Magnus Granqvist (MAGRAQ Invest)
Patrik Hansson (Varde Holding)
Staffan Eklöw (ordf. Bublar Group AB (publ))
Kenneth Häggmark (Kvantskum AB)


Valberedningens uppgift ska enligt beslut från årsstämma 2019-04-11, vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelsemöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Hi! We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. For more on how we use cookies and your cookie choices, go here!