Styrelse och revisor

Staffan Eklöw
/Styrelseordförande sedan 2017

Född 1957. Jur kand samt civilekonom från Stockholms Universitet. Staffan har närmare 30 års erfarenhet som affärsjurist från advokatbyrå och bolag. Under perioden 1994–2000 var han chefsjurist på TV4 AB. Staffan har erfarenhet av styrelsearbete och var under många år Managing Partner på advokatbyrå Lindahl. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Onside TV-Produktion AB, MedlingsCentrum Sverige AB, Lennart Nilsson Photography AB, och Stockholms Travsällskap. Innehav i Bublar: 100 000 aktier genom Plätten Invest AB.

Peter Engdahl
/Ordinarie ledamot sedan 2017

Född 1947. Peter är VD för Need Invest som är Bublars tredje största ägare. Peter har cirka 30 års erfarenhet inom svensk kapitalmarknad bland annat som chef för SHB aktieavdelning, VD för SHB Fonder samt verkställande ledamot i Oktogonen. Bland övriga styrelse- och placeringsuppdrag är Peter ordförande i Gustaf & Tyra Svenssons Minnesfond (Karolinska Institutet) samt placeringsansvarig Sven & Lilly Lawskis Stiftelse (Högsta Domstolen). Innehav i Bublar: 0 aktier, men representerar 2 188 633 aktier och 908 719 teckningsrätter som innehas av Need Invest AB.

Magnus Granqvist
/Ordinarie ledamot sedan 2015 

Född 1968. Chief Executive Officer och medgrundare av Bublar och Virtual Brains sedan 2015. Civilekonom från Stockholms Universitet. Magnus har 20 års erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling från media-, Internet- och innehållsindustrin. Magnus har varit försäljningschef för Sandrew/Warner Brothers biolanseringar i Sverige samt VD för filmbolaget Noble Entertainment. Magnus har en bakgrund inom MTG med live-spel i TV, Cell Network där han var VD och grundare för dotterbolagen Cell Interactive TV och Nordens första interaktiva TV-kanal, eTV. Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom MAGRAQ Invest AB.

Maria A. Grimaldi

/Ordinarie ledamot sedan 2017

Född 1968. Diplomerad marknadsekonom, och varumärkesstrateg från Berghs School of Communication. Maria har verkat som verkställande direktör för ANGI-Association for the Nordic Game Industry. Hon verkar idag som Senior Investment Manager på Goodbye Kansas Game Invest ett dotterbolag inom Goodbye Kansas Group (ägare i Bublar). Maria har bland annat styrelseerfarenhet från digitala distributionsplattformen Ztorm AB, ISFE – Interactive Software Federation Europe, Fishbrain, samt är ordförande i spelstudion Fall Damage och styrelseledamot e-sport plattformen Esportal AB Innehav i Bublar: 0 aktie

Kenneth Häggmark
/Chief Innovation Officer

Född 1978. Medgrundare av bolaget. Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Har tidigare utvecklat realtidssimulatorer för försvarsindustrin samt drivit verksamheter inom VR, AR och NUI (Natural User Interfaces). Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom Kvantskum AB.

Revisor
Carl Niring
Grant Thornton
Sveavägen 20, Box 7623
103 94 Stockholm 

Ledning

Magnus Granqvist
/Chief Executive Officer

Född 1968. Medgrundare av bolaget. Civilekonom från Stockholms Universitet. Magnus har 20 års erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling från media-, Internet- och innehållsindustrin. Magnus har varit försäljningschef för Sandrew/Warner Brothers biolanseringar i Sverige samt VD för filmbolaget Noble Entertainment. Magnus har en bakgrund inom MTG med live-spel i TV, Cell Network där han var VD och grundare för dotterbolagen Cell Interactive TV och Nordens första interaktiva TV-kanal, eTV. Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom MAGRAQ Invest AB.

Per Granå
/Chief Technology Officer

Född 1973. Medgrundare av bolaget. Per har en bred kompetens inom mjukvaruutveckling och erfarenhet av forskning och utveckling inom Internet-infrastruktur, 3D-visualisering, grafikmotorer, och GIS (geografiska informationssystem). Per har arbetat bland annat inom IIS-SE (The Internet Infrastructure Foundation), som Chief Technology Officer på Sightline Vision AB, Cycore samt Mental Images. Innehav i Bublar: 765 600 aktier.

Wictor Hattenbach
/Creative Director

Född 1984. Anställd i bolaget sedan 2017. Specialiserad på att designa ledande innovativa interaktiva upplevelser. Har utvecklat spel och appar de senaste nio åren, med erfarenhet från olika affärsmodeller och plattformar inom spelutveckling. Har tidigare jobbat med speldesign, appdesign och UX design för företag såsom Ubisoft, Bigpoint och Magix. Innehav i Bublar: 0 aktier.

Kenneth Häggmark
/Chief Innovation Officer

Född 1978. Medgrundare av bolaget. Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Har tidigare utvecklat realtidssimulatorer för försvarsindustrin samt drivit verksamheter inom VR, AR och NUI (Natural User Interfaces). Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom Kvantskum AB.

Anders Lindell
/Chief Financial Officer

Född 1962. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd i bolaget sedan 2017. Arbetar för Strenuus Capital och har god erfarenhet från finansmarknaden genom tidigare positioner i UBS (Frankfurt och London) samt Handelsbanken. Innehav i Bublar: 60 000 aktier via Strenuus International AB.

Axel Ljung
/Mjukvaruutvecklare

Född 1980. Medgrundare av bolaget. Teknologie kandidatexamen och högskoleingenjörsexamen i datateknik med inriktning spelutveckling från Högskolan i Kalmar. Axel har erfarenhet inom spelutveckling, spelmotorer och 3D grafik. Axel var tidigare Chief Technology Officer på visualiseringsbolaget Sightline Vision AB. Innehav i Bublar: 765 600 aktier.

Per Storløkken
/Senior Producer

Född 1975. Anställd i bolaget sedan 2016. Civilingenjör från Gjøvik University College. Per har mer än 15 års erfarenhet inom spelindustrin och har medverkat till lanseringar med titlar som Battlefield 1 och Mirror’s Edge. Per har tidigare arbetat som senior spelproducent på DICE (Electronic Arts) och på Funcom. Innehav i Bublar 15 000 aktier.

Bolagsordning

Bolagsordning för
Bublar Group AB (publ)
(559019-7462)
antagen 2018-05-24

§ 1. Firma
Bolagets firma är Bublar Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultation och utveckling av mjukvaror, utgivning av dataspel samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9. Bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Insynslista

Insynslista 05/06/2018

Valberedning

Valberedning inför årsstämma 2019:

Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder)
Magnus Granqvist (MAGRAQ Invest)
Peter Engdahl (Need Invest)
Patrik Hansson (Varde Holding)
Staffan Eklöw (ordf. Bublar Group AB (publ))


Valberedningens uppgift ska enligt beslut från årsstämma 2018-05-24, vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelsemöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Hi! We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. For more on how we use cookies and your cookie choices, go here!