Styrelse och revisor

Staffan Eklöw
/Styrelseordförande sedan 2017

Född 1957. Jur kand samt civilekonom från Stockholms Universitet. Staffan har närmare 30 års erfarenhet som affärsjurist från advokatbyrå och bolag. Under perioden 1994–2000 var han chefsjurist på TV4 AB. Staffan har erfarenhet av styrelsearbete och var under många år Managing Partner på advokatbyrå Lindahl. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Onside TV-Produktion AB, MedlingsCentrum Sverige AB, Lennart Nilsson Photography AB, och Stockholms Travsällskap. Innehav i Bublar: 100 000 aktier genom Plätten Invest AB.

Magnus Granqvist
/Ordinarie ledamot sedan 2015

Född 1968. Chief Executive Officer och medgrundare av Bublar och Virtual Brains sedan 2015. Civilekonom från Stockholms Universitet. Magnus har 20 års erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling från media-, Internet- och innehållsindustrin. Magnus har varit försäljningschef för Sandrew/Warner Brothers biolanseringar i Sverige samt VD för filmbolaget Noble Entertainment. Magnus har en bakgrund inom MTG med live-spel i TV, Cell Network där han var VD och grundare för dotterbolagen Cell Interactive TV och Nordens första interaktiva TV-kanal, eTV. Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom MAGRAQ Invest AB.

Patrik Hansson
/Ordinarie ledamot sedan 2019

Född 1971. Patrik arbetar idag som affärsutvecklare på Vobling AB. Patrik var huvudägare och grundade det numera av Bublar Group helägda bolaget Vobling AB. Patrik har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. Utöver sitt engagemang i Bublar Group har Patrik investerat och engagerat sig i ett antal mindre bolag. Patrik har tidigare arbetat inom offentlig och privat sektor och har de senaste 25 åren haft en rad olika VD och chefspositioner. Innehav i Bublar: 2 500 000 aktier via sitt bolag Varde Holding AB.

Kenneth Häggmark
/Chief Technology Officer

Född 1978. Medgrundare av bolaget. Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Har tidigare utvecklat realtidssimulatorer för försvarsindustrin samt drivit verksamheter inom VR, AR och NUI (Natural User Interfaces). Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom Kvantskum AB.

Per Anders Wärn
/Ordinarie ledamot sedan 2019

Född 1961. Per Anders har under 10 år varit verksam i ledningen för Gartner, Connecticut, USA, världens ledande företag inom Research & Advisory och ansvarat för Gartners globala konsultverksamhet. Innehav i Bublar: 391 850 aktier.


Revisor
Carl Niring
Grant Thornton
Sveavägen 20, Box 7623
103 94 Stockholm 

Ledning

Maria A. Grimaldi
/Chief Executive Officer

Född 1968. Chief Executive Officer fr o m 13 maj 2019. Diplomerad marknadsekonom, och varumärkesstrateg från Berghs School of Communication. Maria har verkat som verkställande direktör för ANGI-Association for the Nordic Game Industry. Hon verkar idag som Senior Investment Manager på Goodbye Kansas Game Invest ett dotterbolag inom Goodbye Kansas Group (ägare i Bublar). Maria har bland annat styrelseerfarenhet från digitala distributionsplattformen Ztorm AB, ISFE – Interactive Software Federation Europe, Fishbrain, samt är ordförande i spelstudion Fall Damage och styrelseledamot e-sport plattformen Esportal AB Innehav i Bublar: 0 aktie

Magnus Granqvist
/

Född 1968. Medgrundare av bolaget. Civilekonom från Stockholms Universitet. Magnus har 20 års erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling från media-, Internet- och innehållsindustrin. Magnus har varit försäljningschef för Sandrew/Warner Brothers biolanseringar i Sverige samt VD för filmbolaget Noble Entertainment. Magnus har en bakgrund inom MTG med live-spel i TV, Cell Network där han var VD och grundare för dotterbolagen Cell Interactive TV och Nordens första interaktiva TV-kanal, eTV. Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom MAGRAQ Invest AB.

Wictor Hattenbach
/Creative Director

Född 1984. Anställd i bolaget sedan 2017. Specialiserad på att designa ledande innovativa interaktiva upplevelser. Har utvecklat spel och appar de senaste nio åren, med erfarenhet från olika affärsmodeller och plattformar inom spelutveckling. Har tidigare jobbat med speldesign, appdesign och UX design för företag såsom Ubisoft, Bigpoint och Magix. Innehav i Bublar: 0 aktier.

Kenneth Häggmark
/Chief Technology Officer

Född 1978. Medgrundare av bolaget. Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Har tidigare utvecklat realtidssimulatorer för försvarsindustrin samt drivit verksamheter inom VR, AR och NUI (Natural User Interfaces). Innehav i Bublar: 2 516 310 aktier genom Kvantskum AB.

Anders Lindell
/Chief Financial Officer

Född 1962. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd i bolaget sedan 2017. Arbetar för Strenuus Capital och har god erfarenhet från finansmarknaden genom tidigare positioner i UBS (Frankfurt och London) samt Handelsbanken. Innehav i Bublar: 60 000 aktier via Strenuus International AB.

Axel Ljung
/Mjukvaruutvecklare

Född 1980. Medgrundare av bolaget. Teknologie kandidatexamen och högskoleingenjörsexamen i datateknik med inriktning spelutveckling från Högskolan i Kalmar. Axel har erfarenhet inom spelutveckling, spelmotorer och 3D grafik. Axel var tidigare Chief Technology Officer på visualiseringsbolaget Sightline Vision AB. Innehav i Bublar: 765 600 aktier.

Per Storløkken
/Senior Producer

Född 1975. Anställd i bolaget sedan 2016. Civilingenjör från Gjøvik University College. Per har mer än 15 års erfarenhet inom spelindustrin och har medverkat till lanseringar med titlar som Battlefield 1 och Mirror’s Edge. Per har tidigare arbetat som senior spelproducent på DICE (Electronic Arts) och på Funcom. Innehav i Bublar 15 000 aktier.

Bolagsordning

Bolagsordning för
Bublar Group AB (publ)
(559019-7462)
antagen 2018-05-24

§ 1. Firma
Bolagets firma är Bublar Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolagets ska, direkt eller indirekt, bedriva konsultation och utveckling av mjukvaror, utgivning av dataspel samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9. Bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Insynslista

Insynslista 28/12/2018

Valberedning

Valberedning inför årsstämma 2020:

Staffan Ringvall (Handelsbanken Fonder)
Magnus Granqvist (MAGRAQ Invest)
Patrik Hansson (Varde Holding)
Staffan Eklöw (ordf. Bublar Group AB (publ))


Valberedningens uppgift ska enligt beslut från årsstämma 2019-04-11, vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelsemöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Hi! We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. For more on how we use cookies and your cookie choices, go here!