Aktien

Bublar Group AB (publ) har gett ut aktier i en serie. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF.

Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Bolagets aktie är denominerad i SEK och har utgivits enligt svensk rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner om inget annat är beslutat. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt.

Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear.


Handel i aktien

Bolagets aktier finns listade på NGM Nordic MTF.

Handelsinformation

Aktien:
ISIN–kod: SE0010270793
Kortnamn: BUBL MTF

Teckningsoption 2017/18:
ISIN–kod: SE0010298075
Kortnamn: BUBL TO1

Villkor teckningsoption:
Varje tre (3) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till emissionskursen 6,40 kr under perioden 1 december 2018 till och med den 30 december 2018.

LEI-kod: 5493007JJTJFKGX2N830

NGM Nordic MTF

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic MTF gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en MTF utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. På Nordic MTF gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings “Take-over regler för vissa handelsplattformar”.

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se.

På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de listade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.

Alla företag noterade på NGM Nordic MTF har en Mentor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till NGMs regler för handelsplatsen och dess investerare.

En placering i ett bolag som handlas på NGM Nordic MTF är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

10 största ägare 29/06/2018

AKTIEÄGAREAntal aktier%
Kenneth Häggmark via Kvantskum AB2 516 3109,96 %
Magnus Granqvist via MAGRAQ Invest AB2 516 3109,96 %
Need Invest AB2 213 6338,76 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension916 7463,63%
Nordnet Pensionsförsäkrings AB
846 3333,35%
Per Granå
765 6003,03 %
Axel Ljung765 6003,03 %
Goodbye Kansas Entertainment Group AB696 3402,76 %
H Cap AB688 6172,73 %
Jacob Gray Invest AB654 3702,59 %
Övriga ca 1 260 ägare12 685 58650,21 %
TOTALT ANTAL AKTIER25 265 445100,00 %

Emissioner

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämma den 24 maj 2018 har Bublars styrelse 20
augusti beslutat om en riktad kontant nyemission om 6 700 000 aktier till en grupp
kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 3,00 kronor per aktie.

Nyemission i korthet 
VillkorNyemission sker utan föresträdesrätt för befintliga ägare
Antal erbjudna aktier6 700 000
Teckningskurs3,00 kr
Emissionsbelopp20 700 000

Resultat efter genomförd nyemission september/oktober 2017.

Bublar Group AB (publ) (”Bublar” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 september 2017 att styrelsen beslutat att ansöka om en listning på NGM Nordic MTF och i samband med listningen genomföra ett erbjudande till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna units i Bolaget om cirka 23,5 Mkr (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades varför även övertilldelning enligt emissionsutrymme till professionella investerare kom att utnyttjas. Genom Erbjudandet tillfördes Bolaget därmed 28,5 Mkr före emissionskostnader.

Nyemission i korthet 
VillkorNyemission sker utan förträdesrätt för befintliga aktieägare
Antal erbjuda units6 400 000 units bestående av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption
Teckningskurs3,67 kr
Teckningstid7 september 2017 till och med  26 september 2017
Emissionsbelopp23,5 Mkr
Antal befintliga aktier17 503 047
Minsta teckningspost1 400 units
HandelBolaget har ansökt om listning på NGM Nordic MTF, en alternativ marknadsplats
Övertilldelning1 362 398 units bestående 1 aktie och 1 vederlagsfri option
Emissionsbelopp
övertilldelning
5 Mkr

Mentor

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
+46 8-503 000 50
www.gwkapital.se

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Bublar Group AB (publ) uppgår till 721 741 SEK fördelat på 25 265 445 aktier per den 5 oktober 2017.

ÅrHändelseKURS/ST KRFÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL, KRACKUMULERAT AKTIEKAPITAL, KRFÖRÄNDRING
AV ANTALET AKTIER
ACKUMULERAT
ANTAL AKTIER
KVOTVÄRDE
(KR)
2015Bolagets bildande1,0050 00050 000500500100,00
2015Split 2000:1 050 000999 5001 000 0000,05
2015Nyemission2,5010 00060 000200 0001 200 0000,05
2016Split 10:1 060 00010 800 00012 000 0000,0050
2016Nyemission4,208 10168 1011 620 21413 620 2140,0050
2017Nyemission3,6719 41487 5153 882 83317 503 0470,0050
2017Fondemission 412 485500 000017 503 0470,0286
2017Nyemission3,67221 741721 7417 762 39825 265 4450,0286
2018Nyemission3,00191 394913 1356 700 00031 965 4450,0286

Hi! We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. For more on how we use cookies and your cookie choices, go here!